TIẾP TỤC VỚI CÁC THIẾT KẾ ĐỘC LẠ, MCM BẮT TAY CÙNG CROCS RA MẮT MẪU GIÀY CÓ TÚI ĐỰNG TAI NGHE, TIỀN XU - DAFC