DAFC HEAD OFFICE

Centec Tower, 3rd Floor 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
Tel: 08 3825 7537 – Fax: 08 3825 7540

LIÊN HỆ

GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai đến thứ sáu: 8am – 5:30pm

SỐ ĐIỆN THOẠI

08 3825 7537

ĐẶT CÂU HỎI

LIÊN HỆ

AdDress

GIỜ MỞ CỬA

Thứ 2 đến thứ 6: 8am – 5:30pm

SỐ ĐIỆN THOẠI

E-mail

ĐẶT CÂU HỎI