PHÚC LỢI

Đến với chúng tôi, lợi ích của bạn luôn được đặt lên hàng đầu, xứng đáng với tiềm năng và vị thế bạn có đối với công ty. DAFC giúp bạn bộc lộ tiềm năng trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, đi kèm với các phúc lợi và mức lương cạnh tranh, để bạn tạo nên một nền tảng vững chắc cho các kế hoạch dài hạn.

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

DAFC tạo ra một sân chơi bình đẳng và sẵn sàng hỗ trợ bạn - Tất cả những gì bạn cần chỉ là trách nhiệm, động lực bản thân, khả năng học hỏi và tự tin đề xuất ý tưởng. Chúng tôi mang đến cho tất cả nhân viên cơ hội phát triển, từ huấn luyện và cố vấn trong công việc, đến phát triển các kỹ năng quản lý và trình độ chuyên môn. Chúng tôi tin rằng bằng cách đầu tư vào nhân viên của mình, họ sẽ phát triển và việc kinh doanh sẽ ngày càng rộng mở hơn.

PHÚC LỢI

Đến với chúng tôi, lợi ích của bạn luôn được đặt lên hàng đầu, xứng đáng với tiềm năng và vị thế bạn có đối với công ty. DAFC giúp bạn bộc lộ tiềm năng trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, đi kèm với các phúc lợi và mức lương cạnh tranh, để bạn tạo nên một nền tảng vững chắc cho các kế hoạch dài hạn.

ĐÀO TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN

DAFC tạo ra một sân chơi bình đẳng và sẵn sàng hỗ trợ bạn - Tất cả những gì bạn cần chỉ là trách nhiệm, động lực bản thân, khả năng học hỏi và tự tin đề xuất ý tưởng. Chúng tôi mang đến cho tất cả nhân viên cơ hội phát triển, từ huấn luyện và cố vấn trong công việc, đến phát triển các kỹ năng quản lý và trình độ chuyên môn. Chúng tôi tin rằng bằng cách đầu tư vào nhân viên của mình, họ sẽ phát triển và việc kinh doanh sẽ ngày càng rộng mở hơn.

BENEFITS

With us, your benefits are always in the first stage due to your potential and position in our business. DAFC helps to reveal your potential in both profession and personal life, come along with benefits and competitive salary. enables a firm foundation for long-term plans

TRAINING AND

DEVELOPMENT

Everyone is on a level playing field and we provide you with the support - you just need to take responsibility, provide the self-motivation, ability to learn and confidence to suggest ideas. We offer all employees opportunities to develop, from on-the-job coaching and mentoring, to the development of management skills and professional qualifications. By investing in our employees, we believe our staffs will grow and thrive our ever-expanding business

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Sấp xếp:

9

việc làm