Thương hiệu

DAFC là chuyên gia bán lẻ và xây dựng thương hiệu hàng đầu với sứ mệnh chiến lược
giới thiệu và phát triển bền vững các thương hiệu cao cấp tốt nhất tại Việt Nam